A de minimis szabályok alkalmazásának folyamata

 

1.      Első lépésként azonosítani kell, hogy az adott vállalkozásnak a tevékenysége alapján melyik de minimis rendelet alapján nyújtható támogatás. A halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozásoknak a 717/2014/EU bizottsági rendelet, a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak pedig a 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtható de minimis támogatás, az egyéb tevékenységet folytató vállalkozások pedig az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartoznak. Előfordulhat, hogy a tevékenységei vegyességére figyelemmel több de minimis rendelet is alkalmazandó a vállalkozásra; az erre vonatkozó szabályokat lásd a részletes tájékoztatókban.

2.      A második lépés annak vizsgálata, hogy alkalmazandó-e az azonosított de minimis rendeletben felsorolt valamelyik kizárás (lásd a részletes tájékoztatókat). Amennyiben igen, az adott tevékenységre vagy vállalkozásra nem nyújtható de minimis támogatás.

3.      A harmadik lépés a releváns időszakon belüli korábbi de minimis támogatások összegének meghatározása az egy és ugyanazon vállalkozás definíciójára, valamint az összefonódási, felvásárlási és szétválási szabályokra figyelemmel (lásd a részletes tájékoztatókat). Erről az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén nyilatkoztatni kell a kedvezményezettet az alábbi „de minimis nyilatkozat” hivatkozás alatt elérhető nyilatkozat segítségével. A 717/2014/EU és az 1408/2013/EU rendeletek alkalmazása esetén pedig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) kell fordulnia a támogatónak az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11. és 11/A. §-ai alapján a fennálló de minimis keret meghatározásához. Amennyiben az adott vállalkozás még nem rendelkezik MVH-regisztrációval, ezt a vállalkozásnak kell kezdeményeznie.

4.      A negyedik lépés a támogatástartalom (bruttó támogatási egyenérték) meghatározása a módszertan alapján, és annak ellenőrzése, hogy az előző lépésben a vonatkozó rendelet alapján meghatározott de minimis keretbe belefér-e a támogatástartalom, figyelemmel a támogatáshalmozódási szabályokra is (lásd a részletes tájékoztatókat).

5.      Végül írásban tájékoztatni kell a vállalkozást a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül, kifejezetten hivatkozva az adott de minimis rendeletre (ennek egy módja például egy igazolás kibocsátása, melynek mintáját lásd az alábbi utolsó hivatkozás alatt). Fel kell hívni továbbá a kedvezményezett figyelmét arra, hogy a csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni.

Részletes tájékoztató az általános csekély összegű támogatásról

Részletes tájékoztató mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtható csekély összegű támogatásról

Részletes tájékoztató a halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozásoknak nyújtható csekély összegű támogatásról

De minimis nyilatkozat

De minimis igazolás

 

A csekély összegű támogatás alapjául szolgáló támogatási szerződés kötelező tartalmi elemei

A mezőgazdasági csekély összegű támogatás alapjául szolgáló támogatási szerződés kötelező tartalmi elemei

A halászati csekély összegű támogatás alapjául szolgáló támogatási szerződés kötelező tartalmi elemei

A csekély összegű támogatás alapjául szolgáló pályázati felhívás kötelező tartalmi elemei