Csekély összegű (de minimis) támogatás


A de minimis szabályok alkalmazásának folyamata

1.  Első lépésként azonosítani kell, hogy az adott vállalkozásnak a tevékenysége alapján melyik de minimis rendelet alapján nyújtható támogatás. A halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozásoknak a 717/2014/EU bizottsági rendelet, a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak a 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtható de minimis támogatás, míg az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások az (EU) 2023/2832 bizottsági rendelet, az egyéb tevékenységet folytató vállalkozások pedig az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet hatálya alá tartoznak. Előfordulhat, hogy a tevékenységei vegyességére figyelemmel több de minimis rendelet is alkalmazandó a vállalkozásra.

2. A második lépés annak vizsgálata, hogy alkalmazandó-e az adott de minimis rendeletben felsorolt valamelyik kizárás. Amennyiben igen, az adott tevékenységre vagy vállalkozásra nem nyújtható de minimis támogatás.

3. A harmadik lépés a releváns időszakon belüli korábbi de minimis támogatások összegének meghatározása az egy és ugyanazon vállalkozás definíciójára, valamint az összefonódási, felvásárlási és szétválási szabályokra figyelemmel. Erről az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet és az (EU) 2023/2832 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén nyilatkoztatni kell a kedvezményezettet. A „de minimis nyilatkozat” elérhető a kapcsolódó anyagok között. A 717/2014/EU és az 1408/2013/EU rendeletek alkalmazása esetén pedig a Magyar Államkincstárhoz kell fordulnia a támogatónak az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11. és 11/A. §-ai alapján a fennálló de minimis keret meghatározásához.

4. A negyedik lépés a támogatástartalom (bruttó támogatási egyenérték) meghatározása az alkalmazandó de minimis rendeletben feltüntetett módszertan alapján, és annak ellenőrzése, hogy az előző lépésben a vonatkozó rendelet alapján meghatározott de minimis keretbe belefér-e a támogatástartalom, figyelemmel a támogatáshalmozódási szabályokra is.

de minimis rendelet de minimis értékhatár

1408/2013/EU mezőgazdasági de minimis

25.000 euró

717/2014/EU halászati de minimis


40.000 euró

(EU) 2023/2831 általános de minimis

300.000 euró

(EU) 2023/2832 közszolgáltatási de minimis

750.000 euró

5. Végül írásban tájékoztatni kell a vállalkozást a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül, kifejezetten hivatkozva az adott de minimis rendeletre (ennek egy módja például egy igazolás kibocsátása, melynek mintáját lásd a kapcsolódó anyagok között). Fel kell hívni továbbá a kedvezményezett figyelmét arra, hogy a csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni.

Menü

Főoldal

Navigáció