Közzététel

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 7/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) 7/A. fejezetében előírt kötelezettség értelmében a támogatást nyújtóknak évente háromszor, azaz négyhavonta adatot kell szolgáltatniuk a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) részére.

Kérjük a támogatást nyújtókat, hogy az adatszolgáltatáshoz a kapcsolódó anyagok közt (jobb oldalon) elérhető táblázatokat használják. A táblázatokhoz kitöltési útmutató is elérhető.

Az adatszolgáltatás oka, hogy az uniós állami támogatási szabályok értelmében az Európai Unió tagállamainak egy adatbázisban (Transparency Award Module, TAM), egységes formában és információtartalommal, kereshető és letölthető módon közzé kell tenniük egyes egyedi támogatási döntéseket bizonyos értékhatár felett akkor, ha a közzétételi kötelezettséget az Európai Bizottság határozata vagy egy jogszabály (praktikusan valamely csoportmentességi rendelet) előírja. Amennyiben az előírt közzététel nem valósul meg, a támogatás jogellenes támogatásnak minősül.

***

A közzétételi kötelezettség a jogalap szempontjából három kategóriába sorolható.

I. A csoportmentességi rendeletek alapján odaítélt egyedi támogatások

A közzétételi kötelezettség alapján a támogatási programon kívül nyújtott támogatásokról (ad hoc támogatás), valamint a támogatási program keretében egyedi kedvezményezetteknek odaítélt támogatásokról meghatározott adatokat főszabály szerint a támogatás nyújtásától számított hat hónapon belül közzé kell tenni, amennyiben:

a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egyedi támogatás támogatástartalma meghaladja a százezer eurónak megfelelő forintösszeget (elsődleges mezőgazdasági vagy halászati tevékenység támogatása esetén a tízezer eurót);

b) az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egyedi támogatás támogatástartalma meghaladja a tízezer eurónak megfelelő forintösszeget elsődleges mezőgazdasági termelési ágazatban működő kedvezményezettek esetében; vagy a százezer eurónak megfelelő forintösszeget mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdőalapú ágazatban működő vagy a Szerződés 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezettek esetében.

c) az (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egyedi támogatás támogatástartalma meghaladja tízezer eurónak megfelelő forintösszeget.

A támogatástartalom a csoportmentességi rendeletek esetén a 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint számított összeg.

II. Bizottsági határozattal jóváhagyott intézkedések alapján odaítélt támogatás

A közzétételi kötelezettség alapján bizottsági határozattal jóváhagyott támogatási program vagy egyedi támogatás esetén az egyedi támogatásokról a meghatározott adatokat főszabály szerint a támogatás nyújtásától számított hat hónapon belül közzé kell tenni, amennyiben a nyújtott támogatás támogatástartalma meghaladja a Bizottság határozatában meghatározott küszöbértéket. Ha a Bizottsági határozat másként nem rendelkezik, a támogatástartalom a 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint számított összeg ebben az esetben is.

III. Az ideiglenes válság- és átállási keret (TCTF) alapján nyújtott támogatás

A közzétételi kötelezettség alapján a válságtámogatásról az adatokat a támogatás odaítélésétől számított egy éven belül kell közzé tenni, amennyiben az meghaladja a százezer eurónak megfelelő forintösszeget. Elsődleges mezőgazdasági termelés vagy halászati tevékenység támogatása esetén ez a küszöbérték tízezer eurónak megfelelő forintösszeg.

***

Az egyedi támogatás összegének a közzététel szempontjából való kiszámítására speciális (az általános, így pl. a csoportmentességi rendelet szerinti közzétételtől eltérő) szabályok vonatkoznak. A vissza nem térítendő támogatásokat névértéken (nem jelenértéken) kell közzétenni; a garanciák/kezességek esetén a garantált hitel/kölcsön teljes tőkeösszege (nem csak a garantált részt), kölcsön/hitel esetén pedig a kölcsön/hitel teljes tőkeösszege tekintendő a támogatás összegének (ez határozza meg mind azt, hogy közzé kell-e tenni az adott támogatást, mind pedig a közzéteendő „támogatástartalmat”).

A támogatás euró és forint közötti átváltásánál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

***

 Az odaítélt támogatásokról négyhavonta kell adatot szolgáltatni, az alábbi ütemezés szerint:

Beküldési határidő

Beküldés alapjául szolgáló időszak

február 1.

szeptember 1. – december 31.

június 1.

január 1. – április 30.

október 1.

május 1. – augusztus 31.

A fenti ütemezés alól kivétel a válságtámogatás (a fenti III. kategória), amellyel kapcsolatban a TVI egyedi megkereséseket küld a támogatásnyújtóknak.

***

A TVI és a támogatást nyújtó között a közzétételi kötelezettséggel kapcsolatban folytatott kommunikációhoz a támogatást nyújtó a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján köteles kijelölni egy kapcsolattartót, és köteles nyilatkozni a TVI felé a közzétételi adatszolgáltatás teljesítésének általa választott módjáról (közvetlen vagy közvetett adatszolgáltatás).

A közvetlen adatszolgáltatás azt jelenti, hogy a támogatást nyújtó az adatszolgáltatást maga tölti fel a TAM adatbázisba, és erről négyhavonta beszámol a TVI-nek.

Közvetett adatszolgáltatás esetén a támogatást nyújtó az adatszolgáltatást a TVI felé teljesíti ugyanúgy négyhavonta az alábbi dokumentumminta (Excel-file) segítségével, és az adatokat a TVI tölti fel a Bizottság TAM adatbázisába.

Menü

Főoldal

Navigáció