Közzététel

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 7/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) 7/A. fejezetében előírt kötelezettség értelmében a támogatást nyújtóknak évente háromszor, azaz négyhavonta adatot kell szolgáltatniuk a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) részére. 

Kérjük a támogatást nyújtókat, hogy az adatszolgáltatáshoz a kapcsolódó anyagok közt (jobb oldalon) elérhető táblázatokat használják. A táblázatokhoz kitöltési útmutató is elérhető.

Az adatszolgáltatás oka, hogy az uniós állami támogatási szabályok értelmében az Európai Unió tagállamainak egy adatbázisban (Transparency Award Module, TAM), egységes formában és információtartalommal, kereshető és letölthető módon közzé kell tenniük egyes egyedi támogatási döntéseket bizonyos értékhatár felett akkor, ha a közzétételi kötelezettséget az Európai Bizottság határozata vagy egy jogszabály (praktikusan valamely csoportmentességi rendelet) előírja. Amennyiben az előírt közzététel nem valósul meg, a támogatás jogellenes támogatásnak minősül.

A közzétételi kötelezettség a jogalap szempontjából három kategóriába sorolható.

        I.            A csoportmentességi rendeletek alapján odaítélt egyedi támogatások

A közzétételi kötelezettség alapján a támogatási programon kívül nyújtott támogatásokról (ad hoc támogatás), valamint a támogatási program keretében egyedi kedvezményezetteknek odaítélt támogatásokról meghatározott adatokat főszabály szerint a támogatás nyújtásától számított hat hónapon belül közzé kell tenni, amennyiben:

a.       a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egyedi támogatás támogatástartalma meghaladja az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget (elsődleges mezőgazdasági tevékenység támogatása esetén a hatvanezer, halászati tevékenység esetén a harmincezer eurót);

b.      a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egyedi támogatás támogatástartalma meghaladja

                                                               i.      az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezett esetén a hatvanezer eurónak,

                                                             ii.      a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezett esetén az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget,

c.       az 1388/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egyedi támogatás támogatástartalma meghaladja a harmincezer eurónak megfelelő forintösszeget.

 

A támogatástartalom a csoportmentességi rendeletek esetén a 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint számított összeg.

 

(A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján 2021. július 31-ig egységesen ötszázezer euró volt a küszöbérték, ez a mezőgazdasági és halászati tevékenység esetén csökkent. A mezőgazdasági és halászati tevékenységre alkalmazandó új határértékeket a 2021. július 31-ig hatályba lépett támogatási programok alapján a 2022. január 31-ét követően odaítélt támogatások vonatkozásában kell csak alkalmazni; a 2021. július 31-ét követően hatályba lépett programok esetén átmeneti idő nélkül alkalmazandók az alacsonyabb határértékek. Az ad hoc támogatások esetén a 2021. július 31. után odaítélt támogatásokra már a csökkentett határértékek alkalmazandók.)

 

      II.            Bizottsági határozattal jóváhagyott intézkedések alapján odaítélt támogatás

A közzétételi kötelezettség alapján bizottsági határozattal jóváhagyott támogatási program vagy egyedi támogatás esetén az egyedi támogatásokról a meghatározott adatokat főszabály szerint a támogatás nyújtásától számított hat hónapon belül közzé kell tenni, amennyiben a nyújtott támogatás támogatástartalma meghaladja a Bizottság határozatában meghatározott küszöbértéket. Ha a Bizottsági határozat másként nem rendelkezik, a támogatástartalom a 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint számított összeg ebben az esetben is.

 

    III.            COVID-19-járvánnyal összefüggésben nyújtott átmeneti közleményen alapuló támogatás

A közzétételi kötelezettség alapján az egyedi támogatásokról meghatározott adatokat a támogatás odaítélésétől számított egy éven belül kell közzé tenni, amennyiben az meghaladja a százezer eurónak megfelelő forintösszeget. Elsődleges mezőgazdasági termelés vagy halászati tevékenység támogatása esetén ez a küszöbérték tízezer eurónak megfelelő forintösszeg.

 

Az egyedi támogatás összegének a közzététel szempontjából való kiszámítására speciális (az általános, így pl. a csoportmentességi rendelet szerinti közzétételtől eltérő) szabályok vonatkoznak. A vissza nem térítendő támogatásokat névértéken (nem jelenértéken) kell közzétenni; a garanciák/kezességek esetén a garantált hitel/kölcsön teljes tőkeösszege (nem csak a garantált részt), kölcsön/hitel esetén pedig a kölcsön/hitel teljes tőkeösszege tekintendő a támogatás összegének (ez határozza meg mind azt, hogy közzé kell-e tenni az adott támogatást, mind pedig a közzéteendő „támogatástartalmat”).

 

 

 

Mind a három kategória esetén a küszöbérték támogatástartalom forintról euróra történő átszámításánál a támogatás odaítélésének napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett hivatalos árfolyamot kell alkalmazni.

 

 

Az odaítélt támogatásokról négyhavonta kell adatot szolgáltatni, az alábbi ütemezés szerint:

 

Beküldési határidő

Beküldés alapjául szolgáló időszak

február 1.

szeptember 1. – december 31.

június 1.

január 1. – április 30.

október 1.

május 1. – augusztus 31.

 

A fenti ütemezés alól kivétel az átmeneti támogatás (a fenti III. kategória), amellyel kapcsolatban a TVI egyedi megkereséseket küld a támogatásnyújtóknak.

 

 

A TVI és a támogatást nyújtó között a közzétételi kötelezettséggel kapcsolatban folytatott kommunikációhoz a támogatást nyújtó a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján köteles kijelölni egy kapcsolattartót, és köteles nyilatkozni a TVI felé a közzétételi adatszolgáltatás teljesítésének általa választott módjáról (közvetlen vagy közvetett adatszolgáltatás).

 

A közvetlen adatszolgáltatás azt jelenti, hogy a támogatást nyújtó az adatszolgáltatást maga tölti fel a TAM adatbázisba, és erről négyhavonta beszámol a TVI-nek.

 

Közvetett adatszolgáltatás esetén a támogatást nyújtó az adatszolgáltatást a TVI felé teljesíti ugyanúgy négyhavonta az alábbi dokumentumminta (Excel-file) segítségével, és az adatokat a TVI tölti fel a Bizottság TAM adatbázisába.

 

Menü

Főoldal

Navigáció