2016. július 1-jétől az Európai Unió tagállamainak, így Magyarországnak is közzé kell tennie bizonyos adatokat egy bizonyos összeghatárt meghaladó támogatástartalmú, július 1-jét követően odaítélt állami támogatásokról. A közzététel az Európai Bizottság erre szolgáló internetes felületén keresztül történik. A támogatást nyújtóknak az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján közzétételi kapcsolattartót kell kijelölniük, és nyilatkozniuk kell a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) részére, hogy közvetlenül a Bizottságnak küldik meg a közzéteendő adatokat, vagy a TVI-n keresztül továbbítják azokat a Bizottság részére.

A közvetlen adatszolgáltatáshoz használandó és a TVI által megadott bejelentkezési adatokkal elérhető bizottság felület: 

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency

A közzétett állami támogatások adatbázisa:

 https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home

Kérjük, hogy a közzétételi adatszolgáltatást tartalmazó táblázatokat és a közzétételhez kapcsolódó nyilatkozatokat a MxQJvbishBlHY7z2VNiYMdHZpLWtvenpldGV0ZWxAbWUuZ292Lmh1 címre küldjék!

A közvetett adatszolgáltatáshoz használandó és a TVI részére továbbítandó Excel-táblázat ide kattintva tölthető le. A táblázat kitöltésének útmutatója pedig ide kattintva érhető el.

 Az Európai Bizottság 2012-ben megkezdte az állami támogatási szabályok modernizációját. A modernizációs folyamat eredményeként a kisebb volumenű, kevésbé versenytorzító hatású támogatások nyújtása terén a Bizottság nagyobb rugalmasságot biztosít a tagállamoknak. A nagyobb rugalmasságért cserébe azonban a támogatás nyújtásának feltételeként a Bizottság egyebek mellett közzétételi kötelezettséget rótt a tagállamokra.

Közzétételi kötelezettséget a 651/2014/EU bizottsági rendelet, a702/2014/EU rendelet és a 1388/2014/EU bizottsági rendelet (a csoportmentességi rendeletek) 9. cikkei, valamint egyes, a 2014–20-as időszakra vonatkozó állami támogatási tárgyú bizottsági iránymutatások (így a halászati és az akvakultúra-ágazatban nyújtott állami támogatások vizsgálatáról szóló bizottsági közlemény, az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatás, az állami támogatásra vonatkozó szabályoknak a széles sávú hálózatok mielőbbi kiépítésére való alkalmazásáról szóló iránymutatás, a regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás, a filmekhez és egyéb audiovizuális alkotásokhoz nyújtott állami támogatásról szóló iránymutatás, a kockázatfinanszírozási célú befektetések előmozdítása érdekében nyújtott állami támogatási intézkedésekre vonatkozó iránymutatás, a környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló iránymutatás és a repülőtereknek és a légitársaságoknak nyújtott állami támogatásról szóló iránymutatás alapján elfogadott bizottsági határozatok állapítanak meg. Az utolsó öt iránymutatás esetén a közzétételi kötelezettséget egy külön bizottsági közlemény rögzíti. Az utóbbi közleményre hivatkozással a Bizottság a támogatási intézkedést jóváhagyó határozatában akkor is előírja a közzétételi szabályok alkalmazását, ha a határozatnak nem valamely iránymutatás az alapja.

A közzétételi kötelezettség értelmében az Európai Unió tagállamainak egy adatbázisban, egységes formában és információtartalommal, kereshető és letölthető módon közzé kell tenniük a fenti joganyagok szerinti jogcímeken 2016. július 1-jét követően odaítélt, bizonyos összeghatár feletti egyedi támogatásokat.

A csoportmentességi rendeletek szerinti közzétételi kötelezettség

A közzétételi kötelezettség alapján az egyedi támogatásokat, azaz támogatási programon kívül nyújtott támogatásokat (ad hoc támogatás) vagy támogatási program keretében egyedi kedvezményezetteknek odaítélt támogatásokat főszabály szerint a támogatás nyújtásától számított hat hónapon belül közzé kell tenni, amennyiben

- a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egyedi támogatás támogatástartalma meghaladja az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget,

- a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá egyedi támogatás támogatástartalma meghaladja

a) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezett esetén a hatvanezer eurónak,

b) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezett esetén az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget,

- az 1388/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egyedi támogatás támogatástartalma meghaladja a harmincezer eurónak megfelelő forintösszeget.

A közzéteendő adatok körét a csoportmentességi rendeletekkel összhangban a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. melléklete rögzíti.

A közzétételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek közvetlen vagy közvetett adatszolgáltatással tehetnek eleget a támogatást nyújtók.

A közvetlen adatszolgáltatás azt jelenti, hogy a támogatást nyújtó az adatszolgáltatást a TVI honlapján keresztül elérhető, az Európai Bizottság által üzemeltetett internetes felületen található elektronikus formanyomtatvány útján teljesíti, és erről négyhavonta beszámol a TVI-nek.

Közvetett adatszolgáltatás esetén a támogatást nyújtó az adatszolgáltatást a TVI felé teljesíti a TVI fent hivatkozott honlapján elérhető dokumentumminta (Excel-file) segítségével.

A TVI és a támogatást nyújtó között a közzététellel kapcsolatban folytatott kommunikációhoz a támogatást nyújtó a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján köteles kijelölni egy közzétételi kapcsolattartót, és köteles nyilatkozni a TVI felé a közzétételi adatszolgáltatás teljesítésének általa választott módjáról (közvetlen vagy közvetett adatszolgáltatás).

Elérhetőség:

A közvetlen adatszolgáltatáshoz használandó és a TVI által megadott bejelentkezési adatokkal elérhető bizottság felület:

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/competition/transparency


https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home?lang=hu

A közzétételi adatszolgáltatás módjáról szóló, a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerinti nyilatkozathoz használható mintadokumentum letölthető.


A közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó összefoglaló adatokhoz és a támogatási intézkedések szövegéhez vezető internetes linkek a létező támogatások listájában találhatók.