A regionális támogatási térkép 2020. december 31-én lejár, de várhatóan az új állami támogatási szabályok 2022-es elfogadásáig terjedő átmeneti időszakban sem fog csökkenni az egyes magyarországi régiókban elérhető intenzitás.

Pest megyében, ha önálló régióként elismeri a Bizottság a regionális támogatási térképen, magasabb támogatási intenzitás lehet alkalmazható 2021-től.

A regionális támogatási térkép lehetséges változásai 2021-2022

 

Az Európai Bizottság (Bizottság) 2012-2014 folyamán az állami támogatási szabályozás korszerűsítése (State Aid Modernisation, SAM) c. kezdeményezése keretében új jogszabályokat és iránymutatásokat fogadott el, köztünk a regionális állami támogatásokról szóló iránymutatást[1] is. A szabályok többségének időbeli hatálya 2020. december 31-én lejárna, de a Bizottság 2019 elején tájékoztatta a tagállamokat, hogy mielőtt a szabályok jövőjéről döntene, a minőségi jogalkotásra vonatkozó bizottsági iránymutatással[2] összhangban hatásvizsgálatokat szeretne végezni az eddigi tapasztalatok alapján. Mivel ezen vizsgálatok elvégzése időt vesz igénybe, az érintett jogszabályok és iránymutatások lejáratát a Bizottság két évvel, 2022 végéig meghosszabbítja.

A regionális beruházási támogatások szabályozása a többi iránymutatáshoz képest speciális, mivel pusztán a regionális iránymutatás alapján közvetlenül még nem lehet beruházási támogatást nyújtani. A támogatásnyújtás feltétele, hogy a tagállam a Bizottsággal jóváhagyassa az ún. regionális támogatási térképet. A regionális támogatási térkép olyan jogszabályi rendelkezés, mely a regionális állami támogatásokra vonatkozó iránymutatás alapján az ország egyes régiói, illetve a fejlett régiók esetében kisebb területi egységei számára meghatározza az ott beruházó vállalatok számára beruházási támogatásként nyújtható állami támogatás maximális mértékét. Regionális beruházási támogatásban az ún. kevésbé fejlett térségek részesülhetnek.

A 2014-2020-as időszakra szóló (de a Bizottság által 2022-ig meghosszabbítani tervezett) regionális iránymutatás a kevésbé fejlett térségek két csoportját különbözteti meg:

• rendkívül alacsony életszínvonalú (GDP/fő < EU-átlag 75%-a) térségek (ún. „a) térségek”), melyek meghatározása NUTS II szinten történik;

• nemzeti szinten elmaradott térségek (ún. „c) térségek”), melyek meghatározása NUTS II alatti szinten történik, és nem feltétlenül kapcsolódik a NUTS beosztáshoz.[3]

Az állami támogatások területén használt regionális támogatási térképen szereplő a) térségek a Strukturális alapok konvergencia régióinak feleltethetők meg.

Az előző időszakban a vásárlóerő paritáson számított egy főre jutó GDP meghatározása a rendelkezésre álló legfrissebb Eurostat adatok hároméves átlaga alapján történt. Ez a 2014-2020 regionális támogatási térképek vonatkozásában a 2008-2010 évi adatokat jelentette.

A regionális iránymutatás alapján a támogatási intenzitás az a) térségekben (kevésbé fejlett régiókban) nem lehet magasabb a bruttó támogatási egyenérték 50%-nál azokban a NUTS 2 régiókban ahol a GDP/fő az EU-27 átlagának 45 %-ával egyenlő vagy az alatt van; 35 %-nál, ahol a GDP/fő az EU-27 átlagának 45–60 %-a között van vagy azzal egyenlő; és 25 %-nál, ahol a GDP/fő az EU-27 átlagának 60 %-a felett van.

 

GDP/fő az EU-27 átlaga

Maximális támogatási intenzitás

45% alatt

50%

45%-60%

35%

60% felett

25%

 

 

A Bizottság által tervezett meghosszabbítás lehetséges következményei

A Bizottság 2019. április 15-én tette közzé az általános csoportmentességi rendelet, az általános de minimis rendelet és több iránymutatás (közöttük a regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás) módosítására vonatkozó tervezetét (továbbiakban: tervezet). A tervezet szerinti módosítás fő célja, hogy a kétéves időbeli meghosszabbítást lehetővé tegye, azonban a regionális támogatási térkép terén érdemi változásokat is tartalmaz, feltételezhetően azért, hogy a Strukturális alapokra vonatkozó konvergencia területekkel ne legyen eltérés.

A tervezet értelmében a felülvizsgálat a 2020 júniusában rendelkezésre álló legfrissebb három éves statisztikai adatok alapján fog történni. Mivel jelenleg a 2015-2017. évekre vonatkozó adatok állnak rendelkezésre, a számításokat ezek alapján végeztük.

A fentiek alapján a 2021-2022-es időszakban Magyarország esetében a 2014-2020-as időszakban hatályos támogatási térképhez képest Pest megye esetében várható változás az alábbiak szerint.

Az adható maximális intenzitás szempontjából pozitív változások:

·         Tekintettel Pest megye és Budapest régió szétválására, Pest megyében az egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számított bruttó hazai termék (GDP) a közösségi átlag 55%-a körül alakul, ezért Pest megye mint önálló régió felkerülhet az a) régiók közé, ahol a maximális támogatási intenzitás 35% lehet nagyvállalkozások esetében.

Semleges hatás:

·         Nyugat-Dunántúl és Észak-Alföld régiókban a maximális intenzitás változatlanul 25%, illetve 50% maradna.

·         Bár Közép-Dunántúl, Dél-Alföld és Észak-Magyarország esetében az egy főre jutó GDP adatok az elmúlt időszakban jelentős javulást mutattak, a módosító tervezet szerint „a Bizottság ekkor az iránymutatás I. mellékletében „a” területként már szereplő NUTS 2 régiók támogatási intenzitásának szintjét is ki fogja igazítani, abban az esetben, ha az egy főre jutó GDP-jük magasabb támogatási intenzitást tesz indokolttá, ezért ezen régiók esetében a támogatási intenzitás csökkentésére nem kerül sor.

A Brexit hatása

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján nincs hatása a Brexitnek.

 

Régió

2015

2016

2017

2015-2017 átlag (EU ex UK GDP %)

Jelenleg adható maximális támogatás

(%)

2021-2022

várható

maximális támogatás

(%)

Budapest

140

137

141

139,33

0

0

Pest

57

54

54

55,00

(35-20-0)

35

Közép-Dunántúl

64

64

63

63,67

35

35

Nyugat-Dunántúl

74

74

72

73,33

25

25

Dél-Dunántúl

45

44

45

44,67

50

50

Észak-Magyarország

46

44

46

45,33

50

50

Észak-Alföld

44

43

43

43,33

50

50

Dél-Alföld

49

48

49

48,67

50

50

            Forrás: EUROSTAT

Tekintettel arra, hogy a besorolást az EUROSTAT által közzétett egy főre jutó, vásárlóerő-egységben kifejezett legfrissebb GDP-adatok alapján fogja a Bizottság meghatározni, a hároméves átlagok még tovább módosulhatnak a 2018-as adatok függvényében. A Bizottság ugyanis várhatóan 2020 júniusáig állapítja meg a NUTS 2 régiók listáját, amikor már rendelkezésre állnak a 2018-ra vonatkozó statisztikák. Ez azonban nem jelent majd várhatóan változást a most felvázolt térképhez képest.


[1] Iránymutatás a regionális állami támogatásokról (2014–2020), Az Európai Unió Hivatalos Lapja, (2013/C 209/01), 2013.7.23.

[2] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines.pdf

[3] A c) térségekben a regionális beruházási támogatással támogatható beruházások köre szűkebb az a) térségekben támogathatóknál, pl. nagyvállalatok esetében kapacitásbővítés nem támogatható, és a támogatható tevékenységnek meg kell felelnie az új gazdasági tevékenységre irányuló induló beruházás fogalmának.