A Támogatásokat Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: TVI) az állami támogatások versenyszempontú ellenőrzésének központi koordináló szerve; az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának felügyelete alatt működik.

A TVI feladata az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó támogatási intézkedések európai uniós versenyjogi szempontú ellenőrzése. E bekezdés hatálya alá főként a gazdasági tevékenységet végző szervezeteknek nyújtott támogatások tartoznak.

Az európai uniós állami támogatási szabályok hatálya mind a hazai, mind az uniós forrásokra kiterjed (beleértve az önkormányzati és az állami cégek erőforrásait is), így a TVI előzetes ellenőrzési hatásköre valamennyi Magyarországon nyújtott támogatási intézkedésre kiterjed. A TVI működését, eljárását önálló kormányrendelet (37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, a továbbiakban: Kormányrendelet) szabályozza, amely a TVI felé előzetes bejelentési kötelezettséget ír elő az állami támogatást tartalmazó intézkedés-tervezetek vonatkozásában.

A TVI tevékenysége ennek megfelelően alapvetően „reaktív”, azaz a neki bejelentett, támogatási tervezetekkel, megküldött előterjesztésekkel, a támogatást nyújtók vagy a Bizottság által kezdeményezett eljárásokkal akkor kell foglalkoznia, amikor a Kormányrendelet szerinti, vagy a Bizottság általi megkeresés érkezik, így a TVI munkájának jelentős része előre nem tervezhető (külső tényezők függvénye), illetve folyamatos feladatot jelent. A fenti általános szerepkörön belül a TVI tevékenysége hat nagyobb területre osztható.


1. Támogatási intézkedések tervezeteinek véleményezése

Az Operatív Programokra vonatkozó állami támogatási szabályokról rendelkező 638/2023. (XII.28.) Korm. rendeletet a TVI gondozza, továbbá a TVI munkatársai véleményezik a meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokat, szükség esetén egyéb felmerülő állami támogatási kérdésekben segítik az OP-k és a közreműködő szervek munkatársait.

A 2021-27-es pénzügyi időszak során a TVI már a tervezés folyamatába bekapcsolódva próbálja elősegíteni, hogy az új operatív programok és az RRF-terv az állami támogatási szabályokkal összhangban kerüljön kialakításra.


2. Kormányzati előterjesztések észrevételezése

A támogatási intézkedések véleményezésén belül külön kategóriát jelent a kormányzati előterjesztések véleményezése, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a TVI minden kormányzati döntéshozatali fórum, elé kerülő tervezetet annak közigazgatási egyeztetésétől az elfogadásáig minden egyes döntéshozatali körben véleményez.


3. Az uniós állami támogatási szabályokból eredő adminisztratív kötelezettségek teljesítése

  • A bevezetett támogatási intézkedéseket a tagállamok kötelesek az Európai Bizottság e célra létrehozott rendszerében regisztrálni, ami folyamatos feladatot jelent a TVI számára.

  • A 100.000 euró feletti támogatásokra vonatkozó közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos feladat az év során három nagyobb hullámban jelentkezik a Kormányrendelet alapján (február 1., június 1. és október 1. a támogatást nyújtók adatszolgáltatásának határideje).

  • Az éves jelentéssel kapcsolatos teendők ellátása március eleje és június vége között esedékes (a bizottsági adatbázis március elején nyílik meg, a támogatást nyújtóknak a Kormányrendelet alapján április 30-ig kell elküldeniük az adatokat a TVI-nek, a TVI pedig az uniós szabályozás alapján június 30-ig továbbítja a Bizottságnak az ellenőrzött és egyeztetett adatokat).


4. Az Európai Bizottság előtt folyó állami támogatási eljárások menedzselése

A Bizottság előtt folyamatban levő állami támogatási ügyek folyamatos munkaterhet jelentenek, illetve bármikor indulhat új eljárás is, akár Magyarország, akár a Bizottság kezdeményezésére. Ezekben az ügyekben a TVI egyrészt közvetít a Bizottság, valamint a támogatást nyújtó és a kedvezményezett között, másrészt tartalmilag is hozzájárul a tagállami válasz kialakításához.

A Bizottság minden évben ellenőrzi egyes, általa kiválasztott programok állami támogatási megfelelőségét (ún. monitoring-eljárás).


5. Részvétel az Európai Bizottság állami támogatási jogalkotási folyamatában és az állami támogatási munkacsoportok munkájában

A különböző jogalkotási feladatokon túl különböző állami támogatási munkacsoport-üléseken is a TVI képviseli Magyarországot.


6. Képzési, tanácsadási tevékenység

A TVI munkatársai havi rendszerességgel tartotanak képzéseket a támogatást nyújtóknak a fejlesztéspolitikai intézményrendszeren belül és kívül is.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejlesztéspolitikai szaktanácsadó szakán az állami támogatások joga kollokviumi és államvizsga-tantárgy. A kurzus oktatói a TVI  munkatársai.

A tanácsadási tevékenység (a támogatást nyújtók és egyéb érdekeltek állami támogatási jogértelmezéssel kapcsolatos megkereséseinek megválaszolása, azok egyeztetése a Bizottsággal) szintén folyamatos részét képezi a főosztály munkájának.