A Támogatásokat Vizsgáló Iroda az állami támogatások versenyszempontú ellenőrzésének központi koordináló szerve, a Miniszterelnökség Fejlesztéspolitikai Szolgáltatásokért Felelős Helyettes Államtitkárának felügyelete alatt működik.

A TVI ellátja a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm. rendeletben meghatározott feladatait, különösen:

Vizsgálja a  hatáskörébe tartozó támogatási tervezetek uniós állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségét;

Jóváhagyja azon támogatási intézkedéseket, melyek a de minimis rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartoznak, és szükség esetén tájékoztatja a Bizottságot ezen intézkedésekről;

A csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó támogatási tervezetek esetében – az állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőség esetén – engedélyezi a támogatási intézkedés bevezetését, valamint – az uniós szabályokkal összhangban, a támogatást nyújtó kezdeményezésére - tájékoztatja arról a Bizottságot.

A  támogatási programból kiírandó pályázati felhívások esetében vizsgálja azok hazai, illetve uniós jogszabályokkal való összhangját.

A támogatást nyújtók kérésére az uniós állami támogatási szabályok szerint az Európai Bizottság jóváhagyását igénylő támogatási tervezeteket jóváhagyásra megküldi az Európai Bizottságnak, az EK Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 794/2004/EK bizottsági rendeletben foglalt formai követelmények figyelembevételével.

A támogatást nyújtó szervezetektől származó információk alapján éves jelentést készít a versenyszférának nyújtott támogatásokat tartalmazó programokról, az EK Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet 21. cikke alapján az Európai Unió Bizottsága számára. 

Az uniós állami támogatási joganyag és joggyakorlat folyamatos változása következtében a TVI tájékoztatja a támogatást nyújtókat a változásokról, ennek érdekében különböző ismeretterjesztő, tájékoztató anyagokat – köztük az Állami támogatások joga című szakmai kiadványt – készít az Európai Unió állami támogatási szabályairól és az Európai Bíróság jogeseteiről. Segíti a támogatást nyújtókat az uniós állami támogatási szabályok értelmezésében és alkalmazásában.

Képviseli Magyarországot a hatáskörébe tartozó ügyekben a Bizottság előtti eljárásokban és a Multilaterális megbeszéléseken.

Továbbá aktív kapcsolatot tart fenn a hazai támogatást nyújtókkal, valamint az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságával, részt vesz az Európai Bizottság állami támogatási munkacsoportjában, valamint konkrét támogatási intézkedések kapcsán érkező bizottsági megkeresés, illetve támogatás visszatéríttetését elrendelő bizottsági határozat esetén koordinálja a magyar álláspontot (az uniós forrásokból nyújtott halászati és vidékfejlesztési támogatások esetén is).