TVI feladatai

A Támogatásokat Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: TVI) az állami támogatások versenyszempontú ellenőrzésének központi koordináló szerve; az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának felügyelete alatt működik.

A TVI feladata az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó támogatási intézkedések európai uniós versenyjogi szempontú ellenőrzése. E bekezdés hatálya alá főként a gazdasági tevékenységet végző szervezeteknek nyújtott támogatások tartoznak.

Az európai uniós állami támogatási szabályok hatálya mind a hazai, mind az uniós forrásokra kiterjed (beleértve az önkormányzati és az állami cégek erőforrásait is), így a TVI előzetes ellenőrzési hatásköre valamennyi Magyarországon nyújtott támogatási intézkedésre kiterjed. A TVI működését, eljárását önálló kormányrendelet (37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, a továbbiakban: Kormányrendelet) szabályozza, amely a TVI felé előzetes bejelentési kötelezettséget ír elő az állami támogatást tartalmazó intézkedés-tervezetek vonatkozásában.

A TVI tevékenysége ennek megfelelően alapvetően „reaktív”, azaz a neki bejelentett, támogatási tervezetekkel, megküldött előterjesztésekkel, a támogatást nyújtók vagy a Bizottság által kezdeményezett eljárásokkal akkor kell foglalkoznia, amikor a Kormányrendelet szerinti, vagy a Bizottság általi megkeresés érkezik, így a TVI munkájának jelentős része előre nem tervezhető (külső tényezők függvénye), illetve folyamatos feladatot jelent. A fenti általános szerepkörön belül a TVI tevékenysége hat nagyobb területre osztható.


1. Támogatási intézkedések tervezeteinek véleményezése

Az Operatív Programokra vonatkozó állami támogatási szabályokról rendelkező 638/2023. (XII.28.) Korm. rendeletet a TVI gondozza, továbbá a TVI munkatársai véleményezik a meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokat, szükség esetén egyéb felmerülő állami támogatási kérdésekben segítik az OP-k és a közreműködő szervek munkatársait.

A 2021-27-es pénzügyi időszak során a TVI már a tervezés folyamatába bekapcsolódva próbálja elősegíteni, hogy az új operatív programok és az RRF-terv az állami támogatási szabályokkal összhangban kerüljön kialakításra.


2. Kormányzati előterjesztések észrevételezése

A támogatási intézkedések véleményezésén belül külön kategóriát jelent a kormányzati előterjesztések véleményezése, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a TVI minden kormányzati döntéshozatali fórum, elé kerülő tervezetet annak közigazgatási egyeztetésétől az elfogadásáig minden egyes döntéshozatali körben véleményez.


3. Az uniós állami támogatási szabályokból eredő adminisztratív kötelezettségek teljesítése


4. Az Európai Bizottság előtt folyó állami támogatási eljárások menedzselése

A Bizottság előtt folyamatban levő állami támogatási ügyek folyamatos munkaterhet jelentenek, illetve bármikor indulhat új eljárás is, akár Magyarország, akár a Bizottság kezdeményezésére. Ezekben az ügyekben a TVI egyrészt közvetít a Bizottság, valamint a támogatást nyújtó és a kedvezményezett között, másrészt tartalmilag is hozzájárul a tagállami válasz kialakításához.

A Bizottság minden évben ellenőrzi egyes, általa kiválasztott programok állami támogatási megfelelőségét (ún. monitoring-eljárás).


5. Részvétel az Európai Bizottság állami támogatási jogalkotási folyamatában és az állami támogatási munkacsoportok munkájában

A különböző jogalkotási feladatokon túl különböző állami támogatási munkacsoport-üléseken is a TVI képviseli Magyarországot.


6. Képzési, tanácsadási tevékenység

A TVI munkatársai havi rendszerességgel tartotanak képzéseket a támogatást nyújtóknak a fejlesztéspolitikai intézményrendszeren belül és kívül is.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejlesztéspolitikai szaktanácsadó szakán az állami támogatások joga kollokviumi és államvizsga-tantárgy. A kurzus oktatói a TVI  munkatársai.

A tanácsadási tevékenység (a támogatást nyújtók és egyéb érdekeltek állami támogatási jogértelmezéssel kapcsolatos megkereséseinek megválaszolása, azok egyeztetése a Bizottsággal) szintén folyamatos részét képezi a főosztály munkájának.


Menü

Főoldal

Navigáció