Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 48. § r) pontja alapján az illetékes miniszter (a TVI útján) gondoskodik az állami támogatási programok szabályozásának és az egyedi állami támogatásoknak az Európai Közösségek versenyjogi szabályaival való összehangolásáról; gondoskodik az állami támogatási programok szabályozásának és az egyedi állami támogatásoknak az Európai Közösségek versenyjogi szabályaival való összehangolásáról. A TVI alapvetően annak biztosítására törekszik, hogy Magyarországon sem jogellenes (be nem jelentett), sem tiltott (az uniós szabályokkal nem összeegyeztethető) állami támogatás nyújtására ne kerüljön sor.

Az állami támogatásokra vonatkozó hazai eljárás szabályait Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22) Korm. rendelet) határozza meg.

A 37/2011. (III. 22) Korm. rendelet különösen a TVI eljárási cselekményeit, a támogatást nyújtók bejelentési kötelezettségeit, illetve a támogatást nyújtókat és a TVI-t kötelező eljárási határidőket szabályozza. A TVI felé való kötelező bejelentés valamennyi támogatási tervezet (jogszabály, pályázati felhívás, egyedi támogatás) tekintetében fennáll. A TVI-hez bejelentett támogatási tervezetek megítélése azok tartalmától függően változhat.

A TVI előzetes bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos eljárása előzetes vélemény vagy állásfoglalás kiadásából áll. Az előzetes bejelentési kötelezettség teljesítéséért az a támogatást nyújtó szerv felelős, aki a támogatási programot tartalmazó jogszabály vagy az egyedi támogatást tartalmazó okirat vagy határozat elkészítéséért felel.

Ha a TVI azt állapítja meg, hogy a bejelentett támogatási tervezet nem minősül állami támogatásnak, erről harminc napon belül értesíti a támogatást nyújtó szervet.

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) előzetes engedélyét igénylő intézkedések tekintetében a TVI – szükség esetén módosítási javaslatokkal ellátott – előzetes véleményt ad ki arról, hogy a tervezet alkalmas-e a Bizottság felé történő hivatalos bejelentésre. A bejelentésre alkalmas tervezeteket a TVI küldi meg a Bizottság részére és az eljárás folyamán képviseli Magyarországot, a Bizottsággal folytatott kommunikáció szintén a TVI-n keresztül zajlik. A Bizottság által jóváhagyott támogatási programok alapján kialakított pályázati felhívások a TVI-hez történő előzetes bejelentés után és a TVI jóváhagyását követően írhatóak ki.

A már jóváhagyott támogatási programok keretében meghirdetni kívánt pályázati felhívások tervezetét a támogatást nyújtó szerv a pályázati felhívás kiírása előtt legalább harminc nappal megküldi a TVI-nek. Ha a TVI megállapítja, hogy a pályázati felhívás tervezete nem felel meg az alapjául szolgáló jogszabály feltételeinek, a pályázati felhívás tervezetének kézhezvételétől számított húsz napon belül felhívja a támogatást nyújtó szervet annak módosítására. Amennyiben a pályázati felhívás megfelel az irányadó jogszabályoknak, abban az esetben a TVI jóváhagyó levelet állít ki.

Az EUMSZ 108. cikke határozza meg a tagállamok által követendő eljárás szabályait, amely szerint valamennyi új támogatási tervezetet (mind a támogatási programokat, mind az egyedi támogatásokat), illetve az ún. létező támogatások módosítását a tagállamok kötelesek a Bizottság) részére előzetes engedélyeztetés végett bejelenteni. Nem szükséges előzetesen engedélyeztetni a Bizottsággal – többek között – a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó illetve az ún. csekély összegű (de minimis) támogatásokat. Előbbi esetben a Bizottságot egy adatlap megküldésével utólag tájékoztatjuk a támogatásról.