A Ryanair légitársaság három, a koronavírus járványra tekintettel nyújtott állami támogatásról szóló európai bizottsági határozat megsemmisítését kérte a Törvényszéktől

2021. április 14-i sajtóközleményeiben az Európai Unió Törvényszéke a Ryanair által kifogásolt,  a Covid19-világjárvány által okozott utazási korlátozások nyomán a járatok törléséből vagy átütemezéséből eredő károk kompenzálásra bevezetett svéddán és finn állami támogatási intézkedéseket is jogszerűnek minősítette, és elutasította a légitársaság által a bizottsági határozatok megsemmisítése érdekében benyújtott kereseteket.

2020 áprilisában Dánia és Svédország a SAS AB légitársaság javára szóló két külön támogatási intézkedést jelentett be a Bizottságnak egy, a légitársaság javára szóló rulírozó hitelkeretre vonatkozó állami kezességvállalásból állt. Az intézkedéseket a Bizottság az EUMSZ 107. cikk (2) bekezdésének b) pontja alapján (kárkompenzációs támogatásként) minősítette összeegyeztethetőnek a belső piaccal. A Finnország által 2020 májusában bejelentett támogatási intézkedés kedvezményezettje pedig a Finnair volt, amely egy 600 millió eurós kölcsönhöz kapott 90%-os, három évre szóló állami garanciát a tőkeszükségleteinek fedezésére. Ez utóbbit a Bizottság az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének b) pontja szerint válságkezelési célú támogatásként hagyta jóvá.

Az Európai Unió Törvényszéke a Ryanair által benyújtott keresetek mindegyikét elutasította, első alkalommal jóváhagyva így az EUMSZ 107. cikk (2) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdésének b) pontja alapján olyan egyedi támogatási intézkedések jogszerűségét, amelyeket abból a célból fogadtak el, hogy választ adjanak a Covid19-világjárvány következményeire.

 

Az ügyek kapcsán a felperes Ryanair által kifogásolt jogalapok és az azokkal kapcsolatos, az ítéltekből következő megállapítások a következőek:

1. A nyújtott támogatások összeegyeztethetetlensége a belső piaccal, mivel azok egyetlen társaság által elszenvedett károk helyreállítására szolgálnak

Az ítélet értelmében a támogatás szolgálhat valamely rendkívüli esemény által okozott károk helyreállítására még abban az esetben is, ha csak egyetlen vállalkozásnak kedvez, anélkül, hogy az ezen esemény által okozott károkat teljes egészében helyreállítaná.

2. A támogatási intézkedések arányosságának vitatása a Covid19-világjárvány által okozott károkra tekintettel

Az ítélet értelmében, tekintettel a világjárvány változó jellegére, valamint a világjárvány által okozott kár számszerűsítésének szükségképpeni távlati jellegére, a Bizottság kellő pontossággal bemutatta az említett kár értékelésére irányuló számítási módszert, amely alkalmas az esetleges túlkompenzáció veszélyének elkerülésére.

3. hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének állítólagos megsértése

Az ítélet értelmében az egyedi támogatás jellegénél fogva eltérő bánásmódot, sőt hátrányos megkülönböztetést valósít meg. Ám még ha hátrányos megkülönböztetésnek is tekinthető, e bánásmód igazolható, ha szükséges, megfelelő és arányos valamely jogszerű cél elérésére tekintettel. A SAS javára alkalmazott eltérő bánásmód megfelelő az említett intézkedések céljának elérésére, és nem haladja meg az e cél eléréséhez szükséges mértéket, tekintettel arra, hogy a SAS a legnagyobb piaci részesedéssel rendelkezik Dániában és Svédországban, és e piaci részesedés lényegesen magasabb, mint a legközelebbi versenytársának részesedései e két országban.

4. A szolgáltatásnyújtás és a letelepedés szabadsága

Az ítélet értelmében a Ryanair nem tudta bizonyítani, hogy az intézkedés kizárólagos jellege mennyiben alkalmas arra, hogy visszatartsa őt attól, hogy Dániában vagy Svédországban telepedjen le, illetve hogy ezen országok valamelyikéből kiinduló vagy ezen országokba irányuló szolgáltatásokat nyújtson.

5. Az indokolási kötelezettség állítólagos megsértése

Az ítélet értelmében a Ryanair megalapozatlanul állította, hogy a Bizottság megsértette az indoklási kötelezettségét. 

A keresetek és az ítéletek az alábbi hivatkozások alatt érhetők el:

T-378/20. sz. Ryanair DAC kontra Bizottság (Dánia)

T-379/20. sz. Ryanair DAC kontra Bizottság (Svédország)

T-388/20. sz. Ryanair DAC kontra Bizottság (Finnország)