Módosultak az általános és az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra vonatkozó de minimis rendeletek.

Az Európai Bizottság 2023. december 13-án sajtóközleményben jelentette be, hogy két új de minimis rendeletet fogadott el: i) (EU) 2023/2831 általános de minimis és ii) (EU) 2023/2832 általános gazdasági érdekű szolgáltatás de minimis rendelet.

A két új rendelet 2024. január 1-én lép hatályba és 2030. december 31-ig lesz alkalmazandó. Az új általános de minimis rendelet előzménye, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet; és az új általános gazdasági érdekű szolgáltatás de minimis rendelet előzménye, a 360/2012/EU bizottsági rendelet 2023. december 31-ig hatályos, de hatályuk lejártát követően további hat hónapig alkalmazhatóak, tehát 2024. június 30-ig lehetőség van a régi szabályok szerinti támogatásnyújtásra is.

Annak ellenére, hogy az új rendeletek csak 2024. január 1-től hatályosak, azokra a támogatásokra is alkalmazhatóak, amelyeket a hatálybalépésük előtt nyújtottak, amennyiben a rendeletekben meghatározott összes feltétel teljesül. Azonban az új rendeletek alkalmazására a tagállami jogszabályok is vonatkoznak: támogatás a releváns hazai jogalapok módosítását követően nyújtható.

Az általános de minimis rendelet főbb változásai

  • A 2013 óta jelentkező infláció miatt a de minimis keret 200 000 euróról 300 000 euróra nő.

  • A de minimis keret számításának módja változik három pénzügyi évről három évre (3*365 nap).

  • Kivezetésre kerül az a rendelkezés, amely szerint a közúti kereskedelmi árufuvarozásra a de minimis értékhatárnak csak a fele alkalmazható.

  • A pénzügyi közvetítők bevonásával nyújtott támogatások esetében bevezetésre kerül egy egyszerűsített támogatástartalom-számítási módszertan, de a korábbi módszertanok továbbra is alkalmazhatók.

Az általános gazdasági érdekű de minimis rendelet főbb változásai

  • A 2012 óta jelentkező infláció miatt a de minimis keret 500 000 euróról 750 000 euróra nő.

  • A de minimis keret számításának módja változik három pénzügyi évről három évre (3*365 nap).

Jelentős, mindkét rendeletet érintő, változás még a támogatások kötelező nyilvántartása központi adatbázisok formájában. A központi nyilvántartásokra vonatkozó szabályozás 2026. január 1-től érvényes. A tagállamok létrehozhatnak saját központi adatbázist, vagy ennek hiányában a Bizottság központi nyilvántartását kell használniuk. A nyilvántartásban a tagállamoknak a következő adatokat kell rögzíteniük: a kedvezményezett azonosítása, a támogatás összege, a támogatás nyújtásának időpontja, a támogatást nyújtó hatóság, a támogatási eszköz és az érintett ágazat TEÁOR kódja. Ezen információkat a támogatás nyújtását követő 20 munkanapon belül kell rögzíteni.

Amíg a központi nyilvántartást nem hozták létre és még nem fed le 3 évből álló időszakot, addig a de minimis igazolás a támogatás paramétereiről és a kedvezményezett által kitöltött de minimis nyilatkozat a korábban kapott támogatásokról továbbra is használandó.

2029. január 1-től, vagyis miután az összes tagállam olyan központi nyilvántartást használ, amely teljes körűen tartalmazza a tagállam bármely hatósága által odaítélt valamennyi csekély összegű támogatást, a de minimis nyilatkozat és igazolás használata nem szükséges. (Azokban a tagállamokban, ahol már létezik központi nyilvántartás, a nyilatkozattétel jelenleg sem szükséges.)