Közszolgáltatások ellentételezése

2012. január 31-én hatályba lépett az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.).

E határozat hatályba lépésével a közszolgáltatások nyújtását szabályozó korábbi, az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2005/842/EK bizottsági határozat (HL L 312, 2005.11.29., 67-73. o.) hatályát vesztette.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az új 2012/21/EU bizottsági határozat 2. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében az ellentételezés mértéke feladatonként nem haladhatja meg évenként a 15 millió eurót.

 

A közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemei:

A 2012/21/EU bizottsági határozat 4. cikke értelmében a megbízási aktusnak (támogatási szerződésnek) a következőket kell tartalmaznia:

1.           a közszolgáltatási kötelezettségek tartalma és időtartama - A 2012/21/EU bizottsági határozat 2. cikk (2) bekezdése értelmében a szerződést legfeljebb 10 évre lehet megkötni, tehát nem szükséges a szolgáltatót évente megbízni az adott feladattal;

2.           a vállalkozás megnevezése és adott esetben a támogatással érintett terület;

3.           a támogatást nyújtó hatóság által a vállalkozásnak adott kizárólagos vagy különleges jogok jellege;

4.           az ellentételezési mechanizmus leírása és az ellentételezés kiszámításának, ellenőrzésének és felülvizsgálatának paraméterei - tehát mindenképpen előzetesen, a megbízási időszak megkezdése előtt, előre meg kell határozni, hogy milyen feladatok esetében milyen költségtípusok részesülhetnek ellentételezésben, és milyen kalkulációk (pl. előző év eredményei) alapján kell azt kiszámítani;

a)           Kérjük, hogy az ellentételezés mértékének megállapításához kapcsolódóan, és a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének való megfelelés érdekében illesszék a következő szöveget a tervezetbe:

„A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke több alternatív ellentételezés-számítási módot is alkalmazni rendel attól függően, hogy a közszolgáltatási feladattal megbízott vállalkozás kizárólag a tervezet szerinti tevékenységet végzi-e. Erről érintettség esetén megfelelő rendelkezéseket kell a tervezetbe illeszteni.

b)           Kérjük, hogy az ellentételezés megfelelő ellenőrizhetőségének biztosítása érdekében illesszék a következő szöveget a tervezetbe:

„Amennyiben a Támogatott a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre nem adható ellentételezés.”

5. a túlkompenzáció elkerülésére és visszafizettetésére hozott intézkedések – Kérjük az alábbiakat beilleszteni a tervezetbe:

„Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a kedvezményezettnek a túlkompenzációt vissza kell fizetnie. Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10 %-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből. A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.”

6. hivatkozás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozatra (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.) a pontos címmel és a Hivatalos Lapban (HL) való megjelenésre való hivatkozással.

.

7. Kérjük, szíveskedjék továbbá a tervezetbe foglalni, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozat 8. cikke értelmében a feleket 10 éves iratmegőrzési kötelezettség terheli.

Kiemelten felhívjuk a figyelmet a megbízás és a költségek előre meghatározottságának fontosságára, ugyanis amennyiben visszamenőlegesen kíván elszámolni a kedvezményezett költségeket, azt a Támogatásokat Vizsgáló Irodának nem áll módjában jóváhagyni.

Tájékoztatjuk, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozatnak megfelelően megszövegezett és több évre megkötött keretszerződés esetén nem kell az annak megfelelő éves támogatási szerződéseket véleményezés céljából a TVI-nek megküldeni.

Menü

Főoldal

Navigáció