Az ukrajnai orosz invázió okozta gazdasági helyzettel kapcsolatos állami támogatási szabályozás

Az Európai Bizottság 2022. március 23-án új állami támogatási közleményt fogadott el „állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” címmel (Temporary Crisis Framework, TCF; elérhető a kapcsolódó anyagok között is). A válságközleményt a Bizottság később felülvizsgálta, és 2022. július 20-án módosította.

A július 20-i módosítást követően hatályos, egységes szerkezetű közleményszöveg itt és a kapcsolódó anyagok között érhető el.

A TCF alapján elfogadott határozatok folyamatosan frissülő listája a Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságának honlapján itt érhető el a bejelentési adatlappal együtt (amely a kapcsolódó anyagok közül is letölthető).

 

Az eredeti közleménnyel a Bizottság olyan állami támogatási intézkedéseket kíván a tagállamok számára lehetővé tenni, amelyek enyhíthetik az orosz katonai agresszió és az uniós válaszlépések (személyi szankciók, pénzügyi piaci intézkedések, az orosz illetőségű repülők kizárása az európai légtérből, kereskedelmi korlátozások stb.) európai gazdaságot érintő negatív következményeit. Tekintettel arra, hogy a válság és annak hatásai nem enyhülnek, a közlemény módosításra került sor. A módosítás kiegészíti a 2022. július 20-án elfogadott bizottsági gázmegtakarítási csomagot (Winter Preparedness Package – Save Gas for a Safe Winter), illetve a már korábban bejelentett RePowerEU tervet; többek között célul tűzi ki a zöld átállás felgyorsítását és a fosszilis energiahordozóktól való függőség felszámolását is.

A TCF módosítása utal a gázmegtakarítási csomagra, és felvázol bizonyos olyan állami támogatási intézkedéseket is, amelyeket a gázfogyasztás csökkentése érdekében bevezethetnek a tagállamok (az önkéntes gázfogyasztás-csökkentés ösztönzése, gáztározók feltöltéséhez nyújtott támogatás, vagy olyan létesítmények felújításához nyújtott támogatás, amelyek segítségével a gáz korlátozott időtartamra felváltható más, szennyezőbb tüzelőanyaggal a következő tél előtt).

Ezekre az intézkedésekre az ideiglenes válságkezelési keret nem tartalmaz önálló támogatási kategóriát és részletes szabályokat, azokat az Európai Bizottság közvetlenül az EUMSZ (elsősorban a 107. cikk (3) bekezdés b) pontja) alapján jóváhagyhatja. Ilyen, a TCF-ben nevesített, de önállóan nem szabályozott támogatási lehetőség lett a fentiek mellett az Ukrajnába és Ukrajnából történő szállítást érintő biztosításhoz vagy viszontbiztosításhoz nyújtott támogatás.

A közlemény alapján nem nyújtható támogatás a szankciók hatálya alatt álló jogalanyoknak, a szankciók sújtotta személyek irányítása alatt lévő vállalkozásoknak, illetve az uniós szankciók által sújtott ágazatokban tevékenykedő vállalkozásoknak, ha a támogatással a szankciók célja meghiúsulna.

A közlemény az alábbi támogatási kategóriákat tartalmazza:

Az első támogatási kategória (a közlemény 2.1 szakasza) a koronavírus-járvány kapcsán elfogadott, 2022. június 30-án lejáró ún. átmeneti közlemény (Temporary Framework, TF) 3.1 szakaszához hasonló rugalmas támogatási kategóriának felel meg. A jogcím alapján 2022. december 31-ig vállalkozásonként összesen 500 ezer euró (mezőgazdasági és halászati tevékenységhez összesen maximum 62 illetve 75 ezer euró) támogatás ítélhető oda rugalmas formában (vissza nem térítendő támogatás, visszatérítendő támogatás, hitel, kezesség, tőke, adóintézkedés) azoknak a vállalkozásoknak, amelyeket az orosz agresszió okozta gazdasági válság érint.

Az átmeneti közleményhez hasonlóan a beavatkozás formájától függetlenül ennél a jogcímnél is az intézkedés névértéke terheli a keretet, azaz 10 ezer euró vissza nem térítendő támogatás ugyanannyival csökkenti a 500 ezer eurós keretet, mint egy 10 ezer eurós hitel, kezességvállalás vagy adóintézkedés. A támogatást kizárólag támogatási program alapján lehet nyújtani. A visszatérítendő támogatások 2023. június 30-ig vissza nem térítendővé alakíthatók.

második támogatási kategória (2.2 szakasz) szerint a közlemény lehetővé teszi kedvezményes (de a futamidő alatt fokozatosan növekvő) díjú, főszabály szerint maximum 90%-os mértékű és legfeljebb 6 évre szóló állami kezességvállalás nyújtását likviditási célú hitelekhez (az átmeneti közlemény 3.2 szakasza szerinti intézkedés mintájára).

A hitelösszeg nem haladhatja meg a vállalkozásnak az elmúlt három év pénzügyi adatai alapján számított átlagos éves nettó árbevételének 15%-át, a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónap energiaköltségének 50%-át, vagy bizonyos, a válság miatt különösen érintett (pl. az orosz vagy az ukrán piacnak különösen kitett) vállalkozások esetén a vállalkozás rövid távú likviditási szükségletét. A kezességvállalás 2022. december 31-ig adható (addig kell megkötni a kezességvállalási szerződést).

harmadik támogatási kategória (2.3 szakasz) alapján a közlemény lehetővé teszi a tagállamoknak kedvezményes likviditási hitelek nyújtását is az előző kategóriánál ismertetett maximális hitelösszegben, kedvezményes, de fokozatosan növekvő kamatozás mellett, főszabály szerint maximum hat éves futamidőre (ez a támogatási jogcím az átmeneti közlemény 3.3 szakasza szerinti kategóriához hasonlít). A kamatmérték a 2022. február 1-jei referencia-alapkamat és egy felár összege. A felárat a futamidő határozza meg (a főszabály szerinti nő a futamidő alatt). A hitelszerződést 2022. december 31-ig meg kell kötni. A hitelhez nem vehető igénybe a 2.2 szakasz szerinti kezesség.

A második és harmadik támogatási kategória szerinti intézkedések „árazása” (a kezességi díjak és a kamatok) „modulálható”, azaz van lehetőség a futamidő alatti fix díj vagy kamat alkalmazására vagy hat évnél hosszabb futamidőre, ha ezt az árazás tükrözi. Az ezzel kapcsolatos, az átmeneti közleményen alapuló bizottsági joggyakorlat itt érhető el, de a kapcsolódó anyagok közül is letölthető.

A közlemény negyedik támogatási kategóriája (2.4 szakasz) az aktuális válság sajátosságára reagál: a gáz- és áramárak extrém növekedésére tekintettel lehetővé teszi a tagállamok számára működési támogatás nyújtását. Az intézkedés formája vissza nem térítendő támogatás, hitel, kezesség, adóintézkedés és tőke is lehet. A támogatást 2022. december 31-ig oda kell ítélni azzal a feltétellel, hogy a visszafizetendő támogatások (pl. a hitelek) vissza nem térítendővé alakíthatók 2023. június 30-ig.

A szintén csak támogatási program keretében alkalmazható támogatási kategóriának három alkategóriája van a közleményben:

1. Az elszámolható költség a 2022. február 1. és 2022. december 31. közötti időszakban (támogatható időszak) beszerzett energia (gáz és villamos energia) költsége, csökkentve a 2021-es ugyanezen időszak (referenciaidőszak) átlagos árszintjének kétszeresével. A támogatás összege nem haladhatja meg a 2 millió eurót és maximum az elszámolható költségek (a referenciaárhoz képest 100%-ot meghaladó áremelkedés) 30%-át fedezheti. A tagállamok kötelesek visszakövetelési mechanizmust alkalmazni arra az esetre, ha a támogatást előzetes becslések alapján ítélték oda, de utólag kevesebb támogatásra lett volna jogosult a kedvezményezett. 2022. szeptember 1-jétől az elszámolható költségek kiszámításához figyelembe vett földgáz- és villamosenergia-mennyiség nem haladhatja meg a kedvezményezett által 2021 azonos időszakában felhasznált mennyiség 70 %-át.

2. Az ún. energiaintenzív ágazatokban az elszámolható költségek (a 100% feletti áremelkedés) 50%-áig is nyújtható támogatás, ha a vállalkozásnál működési veszteség keletkezik az orosz agressziót követő időszakban, és a működési veszteség legalább felerészt a megemelkedett energiaárak eredménye. A támogatás további feltétele, hogy az nem haladhatja meg a működési veszteség 80%-át. Az előző alkategóriától eltérően az energiaintenzív vállalkozások esetén a támogatás maximális összege 25 millió euró. Energiaintenzív vállalkozásnak minősül az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló 2003/96/EK tanácsi irányelv 17. cikk (1) be-kezdés a) pontja alapján az a vállalkozás, amelynél vagy az energiatermék és a villamos energia beszerzési értéke eléri legalább a termelési érték 3,0%-át (amennyiben a tagállam megfelelő indoklást nyújt be a Bizottságnak az értékeléshez, a termelési érték helyettesíthető az árbevétellel), vagy a fizetendő nemzeti energiaadó eléri legalább a hozzáadott érték 0,5%-át.

3. A közlemény mellékletében felsorolt tevékenységek esetén az intenzitás 70%, a támogatási összeg pedig akár 50 millió euró lehet (de legfeljebb a működési veszteség 80%-a), mivel ezeket a tevékenységeket a Bizottság értékelése szerint különösen hátrányosan érinti az energiahordozók árnövekedése.

A válságközlemény a július 20-ai módosítással két új támogatási kategóriával bővült.

Az ötödik támogatási kategória (2.5 szakasz), – RePowerEU szempontjából releváns megújuló energia, tárolás és fűtési célú megújuló energiaforrások elterjedésének felgyorsításához nyújtott támogatás – jogcíme alapján a RePowerEU végrehajtásához szükséges energetikai intézkedések támogathatók. Ezek a következőek: a nap-, szél-, geotermikus energia, a megújuló hidrogén termelése, illetve a hulladékból és maradékanyagokból előállított biogáz és biometán; valamint villamosenergia- és hőenergia-tárolás.

A hatodik támogatási kategória (2.6 szakasz), – az ipari termelési folyamatok villamosítás és/vagy megújuló és bizonyos feltételeknek megfelelően, villamos energiával előállított hidrogén használata révén történő dekarbonizációjához és az energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott támogatás – támogatási kategória alapján az ipari folyamatok szén-dioxid mentesítésére támogatható. Az energiaellátás diverzifikációjának felgyorsítása érdekében a tagállamok támogathatják a fosszilis tüzelőanyagokról való fokozatos átállást célzó beruházásokat. Ide tartozik a villamosítás, az energiahatékonysági intézkedések, valamint a megújuló és villamosenergia-alapú hidrogént használó technológiák alkalmazása.

A közlemény alapján nyújtható támogatások feltételéül szabhatja a tagállam különböző fogyasztás-, kibocsátás-csökkentési, energiahatékonysági és más környezetvédelmi feltételek, intézkedések vállalását (az intézkedés előírása nem kötelező, nem összeegyeztethetőségi feltétel, tehát ez a tagállam döntése).

A támogatási kategóriák alkalmazásához – a koronavírus járvány kapcsán bevezetett átmeneti közlemény szabályaihoz hasonlóan – minden esetben tagállami bejelentés (notifikáció) és az Európai Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. A közlemény alapján 2022. december 31-ig lehet támogatást nyújtani. A 100 ezer euró (mezőgazdasági és halászati ágazat esetén a 10 ezer euró) feletti támogatásokat az odaítéléstől számított 1 éven belül közzé kell tenni a Bizottság közzétételi adatbázisában. Ezek a támogatások éves jelentéstételi kötelezettség alá tartoznak. A Bizottság ezen felül bármikor kérhet összesített adatokat a tagállamoktól a közlemény alkalmazásáról.

 

Menü

Főoldal

Navigáció