2014. július 1-jétől hatályos 651/2014/EU általános csoportmentességi rendelet alapján 

 

A Bizottság által 2014. június 17-én elfogadott, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet csak az ösztönző hatással bíró támogatásokra alkalmazható.

A rendelet 6. cikke rendelkezik arról, hogy mikor tekinthető ösztönző hatásúnak a támogatás:

·         „A támogatás akkor tekinthető ösztönző hatásúnak, ha a kedvezményezett a projekttel vagy tevékenységgel kapcsolatos munka megkezdését megelőzően írásbeli támogatási kérelmet nyújtott be az érintett tagállamhoz. A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell legalább a következő információkat:

a) a vállalkozás neve és mérete;

b) a projekt ismertetése, kezdetének és befejezésének időpontjával együtt;

c) a projekt helyszíne;

d) az elszámolható költségek jegyzéke;

e) a támogatás típusa (vissza nem térítendő támogatás, kölcsön, kezességvállalás, visszafizetendő előleg, tőkeinjekció vagy egyéb) és a projekthez szükséges állami finanszírozás összege.”

·         A nagyvállalkozásoknak nyújtott ad hoc támogatás csak akkor tekinthető ösztönző hatásúnak, ha a tagállam a fent felsorolt feltételek teljesítésének biztosításán túlmenően az adott támogatás nyújtását megelőzően ellenőrizte, hogy a kedvezményezett által összeállított dokumentáció tanúsága szerint a támogatás eredményeképpen a következők közül egy vagy több érvényesül:

„a) regionális beruházási támogatás esetében: a támogatás hiányában nem került volna sor a projekt végrehajtására az érintett térségben vagy a projekt nem lett volna kellően nyereséges a kedvezményezett számára az érintett térségben;

b) minden más esetben:

— a támogatás következtében lényegesen kibővült a projekt/tevékenység hatóköre, vagy

— a támogatás következtében lényegesen nőtt a kedvezményezett által a projektre/tevékenységre fordított teljes összeg, vagy

— a támogatás következtében lényegesen felgyorsult az érintett projekt/tevékenység megvalósítási üteme.”

 

·         Mindezektől eltérve „ösztönző hatásúnak tekintendők az adókedvezmény formájában megvalósuló intézkedések abban az esetben, ha teljesülnek a következő feltételek:

a) az intézkedés objektív kritériumoknak megfelelően és további tagállami mérlegelési jogkör gyakorlása nélkül biztosítja a támogatás igénybevételének jogát; valamint

b) az intézkedést azelőtt fogadták el és léptették hatályba, hogy a támogatott projekttel vagy tevékenységgel kapcsolatos munka megkezdődött volna, kivéve az adóintézkedés formájában megvalósuló módosított támogatási programok esetében, amennyiben a tevékenységre adókedvezmény formájában megvalósuló korábbi támogatási programok vonatkoztak.”

·         A fentiektől eltérve a következő támogatási kategóriáknak nem kell ösztönző hatásúnak lenniük, illetve a következő támogatási kategóriák ösztönző hatásúnak tekinthetők:

a) regionális működési támogatás, amennyiben teljesülnek a rendelet 15. cikkében meghatározott feltételek;

b) a kkv-k finanszírozási eszközökhöz való hozzáférését elősegítő támogatás, amennyiben teljesülnek a rendelet 21. és a 22. cikkben meghatározott feltételek;

„c) a hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás és a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás, amennyiben teljesülnek a 32. és a 33. cikkben meghatározott feltételek;

d) a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás, amennyiben teljesülnek a 34. cikkben meghatározott feltételek;

e) a 2003/96/EK irányelv szerinti környezetvédelmi adókedvezmény formájában nyújtott támogatás, amennyiben teljesülnek a rendelet 44. cikkében meghatározott feltételek;

f) a természeti katasztrófa okozta károk helyreállításához nyújtott támogatás, amennyiben teljesülnek az 50. cikkben meghatározott feltételek;

g) távoli területek lakosainak közlekedésére irányuló szociális támogatás, amennyiben teljesülnek az 51. cikkben meghatározott feltételek;

h) a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás, amennyiben teljesülnek az 53. cikkben meghatározott feltételek.”

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Bizottság ellenőrizheti az általános csoportmentességi rendelet alapján nyújtott állami támogatási intézkedéseket, ezen belül az ösztönző hatás bizonyítására vonatkozó rendelkezések betartását. Az ösztönző hatás nem megfelelő bizonyítása a támogatás visszafizettetésének elrendelését vonja maga után.

 
 

2013. december 31-ével hatályon kívül helyezett 800/2008/EK általános csoportmentességi rendelet alapján 

 

A Támogatásokat Vizsgáló Iroda továbbította a hazai támogatást nyújtók részére az Európai Bizottság tájékoztatását, mely arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyes tagállamok a nagyvállalkozások esetében eltérően értelmezik a 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) (29) preambulum-bekezdésben és a 8. cikk (3) bekezdésében foglalt, az ösztönző hatás fennállására vonatkozó feltételeket. Az erre vonatkozó TVI tájékoztató.

Az Európai Bizottság az egységes döntéshozatali eljárás érdekében elvárja a tagállami hatóságoktól, hogy az ösztönző hatás 8. cikk (3) bekezdése szerinti vizsgálata során legalább az alábbiakról bizonyosodjanak meg: 

  1. a kedvezményezett belső dokumentumában elemezte a támogatott projekt vagy tevékenység támogatás melletti és támogatás nélküli életképességét, valamint
  2. a kedvezményezett benyújtotta az 1. pontban említett hiteles elemzést tartalmazó és az ösztönző hatást alátámasztó belső dokumentumot.

A regionális beruházási (csoportmentességi rendelet 13. cikk) és a képzési  (csoportmentességi rendelet 38-39. cikk) támogatások tekintetében a TVI elkészített egy-egy kérdőívet, amelyek elősegíthetik az ösztönző hatás vizsgálatát és annak bizonyítását, a Bizottság által megkövetelt feltételek alapján. A kérdőíveket a Verseny Főigazgatóság illetékes munkatársai informálisan jóváhagyták, ezért a kérdőívek alkalmazását mind a támogatást nyújtó szervek, mind a potenciális kedvezményezettek számára javasoljuk.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Bizottság a jövőben is ellenőrizheti az általános csoportmentességi rendelet alapján nyújtott állami támogatási intézkedéseket, ezen belül az ösztönző hatás bizonyítására vonatkozó rendelkezések betartását. Az ösztönző hatás nem megfelelő bizonyítása a támogatás visszafizettetésének elrendelését vonja maga után.