Nem kell bejelenteni - a 37/2011. (III. 22) Korm. rendelet 18. § alá tartozó támogatások és pályázatok kivételével – a létező támogatási programból nyújtott támogatást.

18. § (1)106 Létező támogatási programból előzetesen be kell jelenteni a miniszter részére a (2) és (3) bekezdés szerinti állami támogatásokat. A (2) bekezdésben meghatározott állami támogatások esetében a miniszter eljárására az 5. alcímben foglaltakat kell alkalmazni.

(2)107 A miniszter - jóváhagyás céljából - az Európai Bizottság részére bejelenti

a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti határértékek meghaladása esetén a támogatási intézkedést,

b)108

c) a 736/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (3) bekezdése szerinti határértékek meghaladása esetén a támogatási intézkedést,

d) az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk (4) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén a támogatási intézkedést,

e) azt a bármely más állami támogatást, amely esetében uniós állami támogatási szabály az Európai Bizottság részére történő bejelentési kötelezettséget ír elő.

(3) A miniszter az uniós állami támogatási szabályok alapján tájékoztatja az Európai Bizottságot109

a)110 a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozat szerint,

b)-c)111

d)112 a kutatás-fejlesztési projekteknek nyújtott 3 millió eurót meghaladó állami támogatásokról a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214., 2008.8.9., 3. o.) (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) 9. cikk (4) bekezdésében foglaltak szerint,

e) bármely más állami támogatásról, amely esetében uniós állami támogatási szabály az Európai Bizottság részére történő tájékoztatási kötelezettségről rendelkezik.

(4)113 Az uniós állami támogatási szabályok megkerülése érdekében a támogatási programok és a projektek nem darabolhatók fel.

18/A. §114 (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedések esetében a támogatást nyújtó megküldi a miniszter részére

a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5. melléklet szerinti adatlapot,

b) a hatálybalépést követő 10 napon belül az elfogadott támogatási intézkedés teljes szövegét és annak minden módosítását,

c) a támogatás odaítélését követő 10 napon belül a 6. melléklet szerinti információkat, ha

ca) a támogatás meghaladja az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget,

cb) az adókedvezményt, kockázatfinanszírozási támogatást vagy regionális városfejlesztési támogatást tartalmazó támogatási programok esetében a támogatás forintösszegben kifejezve a félmillió eurót elérő, de egymillió eurót meg nem haladó, az egymillió eurót meghaladó, de kétmillió eurót meg nem haladó, a kétmillió eurót meghaladó, de ötmillió eurót meg nem haladó, az ötmillió eurót meghaladó, de tízmillió eurót meg nem haladó, a tízmillió eurót meghaladó, de harmincmillió eurót meg nem haladó, valamint a harmincmillió eurót meghaladó összegű kategóriába esik.

(2) A 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedések esetében a támogatást nyújtó megküldi a miniszter részére

a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5. melléklet szerinti adatlapot,

b) a hatálybalépést követő 10 napon belül az elfogadott támogatási intézkedés teljes szövegét és annak minden módosítását

c) a támogatás odaítélését követő 10 napon belül a 6. melléklet szerinti információkat, ha

ca) a támogatás meghaladja az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezettek esetében a hatvanezer, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezettek esetében az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget,

cb) az adókedvezményt tartalmazó támogatási programok esetében a támogatás forintösszegben kifejezve az (1) bekezdés cb) alpontjában meghatározott összegű kategóriába, továbbá az elsődleges mezőgazdasági termelés esetében a hatvanezer eurót elérő, de félmillió eurót meg nem haladó összegű kategóriába esik.